Prijavni uslovi za pojedinačno učešće

Svi pojedinačni učesnici FREI 2017 moraju biti prijavljeni i registrovani. Učesničko pravo se dobija
uplatom kotizacije ili korišdenjem kotizacije stečene po osnovu kompanijskog učešda.
Kotizacija uključuje registracioni komplet sa Katalogom i ostalim materijalima, pravo učešda u svim
programima, pravo na animativne sadržaje i pratede programe, koktel dobrodošlice i posluženje u kafepauzama,
učešde na završnoj „Večeri prijatelja”.
Prijavljivanje se vrši dostavljanjem zbirne prijave koja je sastavni dio ovog dokumenta na adresu
frei@freitime.com. Po prijemu prijave, Organizator de ukupnu nadoknadu obračunatu po prijavi,
umanjiti za vrijednost kotizacija i hotelskih aranžmana koji firmi pripadaju po osnovu kompanijskog
učešda na FREI 2017. Obračun de biti dostavljen kao instrukcija za uplatu u korist agencije BTA Budva
(oficijelni operator Festivala).
Prijava koju firma dostavi ima status zahtjeva za rezervacijom. Rezervacija izvršena prijavom važi samo
u roku pladanja koji je naznačen na instrukciji. Ukoliko pladanje nije izvršeno u naznačenom roku, prijava
se smatra otkazanom, pa je potrebno obnoviti. Uplate izvršene po prijavi su neopozive. Mogude su samo
izmjene imena učesnika i eventualno, strukture smještaja, ako Organizator može prihvatiti promjenu.

Učesnici koji samostalno obezbjeđuju smještaj u toku FREI 2017 obavezni su da:

  • uplate kotizacije za cijeli FREI period (15-18. maj) (puna kotizacija: oznaka REF) ili
  • uplate dnevne kotizacije (DNE) koja važi za dan naznačen u prijavi.

Aranžmani organizatora uključuju kotizaciju i smještaj u hotelu “Avala Resort & Villas” u “single-used” (1/1) ili
dvokrevetnoj (1/2) nodenja sa doručkom, sa boravišnom taksom i osiguranjem.

2015
Ime i Prezime

Funkcija

Naziv firme

Adresa

PIB

PDV registracioni broj

Telefon

E-mail

Ovim se neopozivo prijavljujem za učešće na FREI 2017 (hotel “Avala Resort & Villas”, Budva) prema sljedećem:

1. KOTIZACIJA (učešće bez smještaja)

 REF – puna kotizacija (15. – 18.maj) DNE – dnevna kotizacija za dan    

2. ARANŽMANSKO UČEŠĆE (smještaj sa kotizacijom, noćenje-doručak, BTO)

ARANŽMAN:           (molimo unesite oznaku iz cjenovnika)

Datum dolaska: 

I dodatne opcije (markirati)

 HB – Polupansion

 FB – Puni pansion

 SV – Pogled na more

3. Prevozne usluge

 AV – Zainteresovan sam za avionski prevoz

 TR – Zainteresovan sam za transfer

Cijene avio-prevoza i transfera sa/do aerodrome se dostavljaju po zahtjevu.

  • Dodatne informacije se mogu dobiti e-mail-om (frei@freitime.com) ili telefonom (+381 11 21 21 188).
  • Prijava se dostavlja do 8. maja 2017. elektronskim putem na adresu frei@freitime.com i smatra se važećom bez pečata i potpisa.
  • Prijava ima status zahtjeva za rezervacijom. Rezervacija izvršena prijavom važi samo u roku plaćanja koji je naznačen na instrukciji. Ukoliko plaćanje nije izvršeno u naznačenom roku, prijava se smatra otkazanom, pa je potrebno obnoviti.
  • Uplate izvršene po prijavi su neopozive. Moguće su samo izmjene imena učesnika i eventualno, strukture smještaja, ako Organizator može prihvatiti promjenu.